We use cookies to ensure that we provide you with the best user experience. By continuing to browse online.pompea-bg.com , you agree to the use of cookies.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

  1. I. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Кентавър трейдинг СПС ЕООД, гр. София ,ж.к.Мусагеница , бл. 93 , вх. Б , ет. 8 , ап. 104, Район Студентски, ЕИК 200385480, представлявано от Мариета Стефанова Стойкова,  наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦА, и потребителите/клиентите  на електронния магазин „Online Pompea-bg”, наричан по-долу „ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА”.  

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:  

1. Наименование на Търговеца:  Кентавър трейдинг СПС ЕООД  

2. Седалище и адрес на управление: гр.София , ж.к.Мусагеница , бл.93 ,вх. Б,ет.8 , ап. 104 

3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София , бул. Братя Бъкстон 70-72 , къща 2 

4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Братя Бъкстон 70-72, къща 2, Email: online@pompea-bg.com , тел: +35928558851  

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200385480, 

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1129144  

   7. Надзорни органи: 

   (1) Комисия за защита на личните данни 

   Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,  

   тел.: (02) 940 20 46 

   факс: (02) 940 36 40 

   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 

   Уеб сайт: www.cpdp.bg  

   (2) Комисия за защита на потребителите  

   Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,  

   тел.: 02 / 980 25 24  

   факс: 02 / 988 42 18  

   гореща линия: 0700 111 22  

   Уеб сайт: www.kzp.bg 

   8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200385480 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ  предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /името на сайта/. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на бутона приемам, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

Чл. 4. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят/клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя/клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта. 

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят/клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното  съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.  

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя/клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от същия електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Търговеца. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя/клиента и между него и Търговеца възникват договорни отношения. 

(5) При извършване на регистрацията Потребителят/клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят/клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

(6) В случай че за регистрация на Потребителя/клиента се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Търговецът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя/клиента в съответната социална или друга мрежа. 

Чл.5.  Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

Чл.6. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. 

Чл.7.  След кликане на бутона “Плати”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор за покупко-продажба. 

Чл.8.  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава по силата на сключения договор да достави и прехвърли собствеността на потребителя/клиента на стоките, предмет на договора. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя в рамките на работната седмица чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или доставка на заместваща поръчка. 

Чл.9. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА 

Чл. 10. (1) Потребителят/клиентът използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(2) Договорът се сключва на български език. 

(3) Договорът между Търговеца и Потребителя/клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://online.pompea-bg.com/bg/content/3-obshti-usloviq 

(4) Страна по договора с Търговеца е Потребителя/клиента съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя/клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца.  

(5) Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя/клиента при Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя/клиента чрез интерфейса на Търговеца. 

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя/клиента по подходящ начин чрез електронни средства. 

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(9) Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя/клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя/клиента данни са неверни или заблуждаващи.   

Чл. 11. Потребителят/клиентът сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура: 

 (1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят/клиентът няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола; 

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

(5) Потвърждение на поръчката;  

(6) Плащане на цената. 

V. ЦЕНИ. ДОСТАВКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ТЪРГОВЕЦА и се предоставя като информация на Потребителя/клиента в профила на всяка една от стоките в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН; 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя/клиента в сайта на ТЪРГОВЕЦА. 

(5) Информацията, предоставяна на Потребителя/клиента по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ТЪРГОВЕЦА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба. 

(6) ТЪРГОВЕЦЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

(8) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 14. (1) Потребителят/клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. В случай, че Потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 

(2)При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

Чл. 15. (1)Потребителят/клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на  получаване на стоката. 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Търговецът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти; 

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3). При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът/потребителят дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. 

- Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  

(4) Клиентът може /вместо да упражни правото си на отказ/ да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

(5). За упражняване правото на отказ ТЪРГОВЕЦЪТ предостав я на потребителя възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на търговеца / на хартиен носител, приложен към доставената стока стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 от Закона за защита на потребителя или друго недвусмислено заявление. 

(6). В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Търговеца.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 16. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Чл. 17. (1)Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.

(2). Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

(3). Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

(4). Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /името на сайта/.

(5).  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Online Pompea-bg услуги; 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

•    да не извършва злоумишлени действия; 

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

(6).  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 18. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  

(3). ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

(4). ТЪРГОВЕЦЪТ3 след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

(5). ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

(6) ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

(7). Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес online@pompea-bg.com ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

(8). ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

(9). ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 19. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители/Клиенти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация. 

(2) Търговецът и Потребителят/Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителят/Клиентът след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят/Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.  

(3) Потребителят/Клиентът се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя/Клиента, при регистрацията. Потребителят/Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.   

Чл. 21. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://online.pompea-bg.com/bg/content/3-obshti-usloviq , заедно с всички допълнения и изменения в тях.  

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Потребителя/Клиента с Търговеца се прекратяват в следните случаи:  

-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;  

-по взаимно съгласие на страните в писмен вид;  

-едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 

-в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя/Клиента в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.  

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ТАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.  

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.